Stanovisko oddělení ADR ze dne 24. 8. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Ustanovení § 2110 písm. d) občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., dále OZ) neopravňuje podnikatele k účtování náhrady za amortizaci spotřebního zboží či jiné náhrady v případě, kdy je spotřebitel ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění a zboží vrací v původním stavu pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu době jeho užívání. Vrací-li spotřebitel podnikateli v rámci běhu 24 měsíční lhůty, po kterou je podle § 2165 OZ oprávněn u prodejce uplatnit práva z vadného plnění, v souvislosti s odstoupením od smlouvy zboží, které nese známky běžného užívání, nelze paušálně hovořit o tom, že by ve smyslu § 2110 písm. d) došlo ke „spotřebování“ nebo „pozměnění“ věci při obvyklém použití, za které by podnikateli náležela náhrada do výše, v níž měl spotřebitel z použití věci prospěch. K odchylnému znění smluvních podmínek se nepřihlíží.


Celá zpráva zde:

Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_24.8.2016 (pdf, 262,71 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena