Z výroční zprávy ČOI za rok 2013

(Praha, 2. duben 2014)  Česká obchodní inspekce pokračovala po celý rok 2013 ve zkvalitňování své kontrolní činnosti. V průběhu roku bylo provedeno celkem 37 299 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení předpisů v kontrolní pravomoci ČOI ve 13 226 případech. Za porušení zákona bylo v tomto období uloženo 11 609 pokut v celkové hodnotě 105 400 200 Kč. Nejčastěji porušily kontrolované subjekty zákon o ochraně spotřebitele – 10 049 zjištění. V průběhu roku přijala ČOI 22 505 podání. Šetřením byla prokázána oprávněnost 53,4 % z 6511 obdržených podnětů ke kontrole. Dalších 928 podání spotřebitelů, týkajících se přeshraničních obchodů a služeb, pomáhalo řešit Evropské spotřebitelské centrum. Na webu ČOI bylo zveřejněno 166 tiskových zpráv a informací. Od 3. čtvrtletí má veřejnost prostřednictvím stránek ČOI také přístup k informacím o kontrolách a pravomocně uložených sankcích prostřednictvím projektu Open Data.

V roce 2013 Česká obchodní inspekce rozvíjela strategii cílených kontrol, kterou doplňovala plošným monitoringem trhu a šetřením podání spotřebitelů. Priority a rozsah kontrolní činnosti stanovil celoroční plán, který byl v průběhu roku aktuálně doplňován o projekty a kontrolní akce, reagující na konkrétní problémy na trhu.

Vyšší kvalita kontrolní činnosti byla zajištěna za cenu nižšího počtu kontrol, jichž bylo v roce 2013 provedeno celkem 37 299. To je o 11 366 kontrol méně než v roce předchozím (za rok 2012 bylo uskutečněno 48 665 kontrol), což představuje pokles o 23,4 %. Přes toto snížení však jen minimálně poklesl počet těch kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů, a to na 13 226 (o 670 oproti roku 2012). Poměr mezi počtem provedených kontrol a kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů, tak vyznívá výrazně ve prospěch roku 2013. Zatímco v předchozím roce byl poměr kontrol se zjištěním 28,6 %, v roce 2013 to bylo 35,5 %. Pro úplnost je však třeba poznamenat, že kontrolní činnost v roce 2012 byla částečně ovlivněna celoplošnými kontrolami prováděnými v souvislosti s tzv. metanolovou aférou. Výsledky strategie cílené kontrolní činnosti jsou patrné zejména v oblasti elektronického obchodu a některých technicky zaměřených kontrol. Příkladem plošného monitoringu trhu jsou pak například kontroly kvality pohonných hmot.

Pozitivní hodnocení si zaslouží také poskytování poradenských a informačních služeb prostřednictvím telefonních linek a možnost osobní konzultace nabízená na četných místech po celé republice, jimiž ČOI přispívá ke zvýšení právního vědomí spotřebitelů i podnikajících osob. Pozitivním výsledkem těchto aktivit je pro ČOI získání řady cenných poznatků využitých následně ke kontrolní činnosti a identifikaci problematických oblastí trhu.

Významnou pomoc spotřebitelům poskytovalo svou činností v případě přeshraničních obchodů a služeb (např. cestovního ruchu) Evropské spotřebitelské centrum, začleněné do organizační struktury ČOI. Pracovníci centra orientovali své aktivity především na prevenci a pomoc občanům při řešení konkrétních problémů s prodejci výrobků a poskytovateli služeb z ostatních členských států Evropské unie, Norska a Islandu.

Česká obchodní inspekce po celý rok velmi úzce spolupracovala s dalšími orgány státní správy i orgány Evropské unie, s občanskými sdruženími chránícími zájmy a práva spotřebitelů, i s profesními asociacemi a oborovými sdruženími podnikatelů.

Stranou nezůstala ani přednášková a vzdělávací činnost pracovníků ČOI, která se zaměřovala například na objasňování problematiky uzavírání smluv mimo prostory obvyklé k podnikání (tedy např. prostřednictvím internetu či na předváděcích prodejních akcích).

Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti komunikace, kde ČOI pokračovala v trendu transparentnosti a otevřeného přístupu k veřejnosti, nastoupeném v předchozím období. Jako jeden z prvních úřadů státní správy se ČOI zapojila do projektu Open Data a zpřístupnila veřejnosti část svých datových zdrojů s informacemi z kontrolní činnosti.

Plné znění Výroční zprávy ČOI za rok 2013 naleznete ZDE (PDF, 2 MB).

Rok 2013 v číslech:

Počet kontrol v roce 2013 – celkem: 37 299 
Počet kontrol se zjištěním porušení zákona: 13 226, tj. 35,5 %
Uloženo pokut: 11 609
Celková výše uložených pokut: 105 400 200 Kč
Počet podání spotřebitelů: 22 505
… z toho oprávněných (důvodných): 28,1 %

Nejčastější důvody podání:

• problematika reklamací
• internetové obchody
• podezření na nekalé obchodní praktiky
• nedodržení informačních povinností
• poctivost prodeje

 


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena