Joint Actions – JAHARP 2020

Česká obchodní inspekce se v roce 2021 zapojila do koordinovaného projektu mezinárodních kontrolních akcí zaměřených na podporu souladu výrobků s harmonizovanými právními předpisy stanovujícími technické požadavky na uvádění výrobků na jednotný trh EU – JAHARP 2020. Pod tímto souhrnným projektovým označením se skrývají tři okruhy zaměření na určité skupiny výrobků. Jednotlivé akce jsou vždy realizovány souběžně v několika členských státech. Časový plán komplexního šetření, testování, analýz a formulování zjištěných skutečností je rozvržen na 24 měsíců. Obdobný časový plán platí i pro horizontální akce bez testování vzorků výrobků, jejichž náplní je podrobné zkoumání specifických aspektů kontroly souladu výrobků s předpisy.

 

JAHARP 2020–1 zahrnuje koordinovanou kontrolní akci za účasti České obchodní inspekce se zaměřením na plynové varné desky a varné panely pro domácí použití, dále problematiku harmonizovaného přístupu k vyhodnocení administrativních požadavků na výrobky, a zjišťování měrného absorbovaného výkonu v mobilních zařízeních. Cílem kontrolní akce s účastí ČOI je ověření, zda plynové varné desky (vestavné, pro domácí použití) splňují technické požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/426 o spotřebičích plynných paliv. Na akci se podílí 10 členských zemí EU. Česká obchodní inspekce provedla doposud 22 kontrol 10 modelů výrobků. Z kontrol byly vyhotoveny jednotné kontrolní seznamy a vybrané modely výrobků byly podrobeny laboratorním zkouškám. Průběžná informace k projektu JAHARP 2020–1 je k dispozici v anglickém jazyce zde.

 

JAHARP 2020-2 obsahuje koordinované kontrolní akce na bubnové sušičky, zařízení využívající internet věcí a kontrolní akci na tlakové nádoby na jedno použití obsahující helium, na níž se účastní Česká obchodní inspekce. Tato kontrolní akce vychází z dříve zjištěných nedostatků u výrobků – lahví s heliem pro plnění balonků, které jsou určeny pro široké požití laickou veřejností. Cílem této mezinárodní akce je proto jednak ověření, zdali výrobky splňují požadavky směrnice 2010/35/EU o přepravitelných tlakových zařízeních, ale také vytvoření doporučených postupů pro kontroly těchto výrobků v nabídce online obchodů a pro jednotný přístup členských zemí. Průběžná informace k projektu JAHARP 2020–2 je k dispozici v anglickém jazyce zde.

 

JAHARP 2020-3 zahrnuje koordinované kontrolní akce na venkovní plynové ohřívače (s účastí České obchodní inspekce), USB nabíječky a velká přepravitelná tlaková zařízení pro přepravu plynů třídy 2, rovněž za účasti ČOI. Cílem této kontrolní akce je vytvoření harmonizovaného přístupu ke kontrolám výrobků, které jsou pravidelně využívány v přepravě této specifické komodity mezi zeměmi EU, na základě společně provedených kontrol postupů posouzení shody. Získané informace mohou být dále využity nejen při činnostech dozoru nad trhem a dozoru celního, ale rovněž pro činnosti specializovaných organizací pro silniční, železniční i leteckou dopravu. V kontrolní akci na venkovní plynové ohřívače se dozorové orgány zaměřily na ověření, zda plynové varné desky (vestavné, pro domácí použití) splňují technické požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/426 o spotřebičích plynných paliv. Z kontrol byly vyhotoveny jednotné kontrolní seznamy a vybrané modely výrobků byly podrobeny laboratorním zkouškám. Průběžná informace k projektu JAHARP 2020–3 je k dispozici v anglickém jazyce zde.

 

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena