Mnoha obchodům se slevy prodraží

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 27. únor 2014) Počet kontrol inspektorů ČOI zaměřených na prodeje za akční ceny a sezónní slevy byl v roce 2013 nižší než v roce předchozím, ovšem počet zjištěných nedostatků vzrostl o více než 8 %. To prakticky znamená, že ze 100 spotřebitelů, kteří se nechali zlákat nabídkou výhodného nákupu, nejméně 45 z nich nebylo seznámeno s cenou, informováno o výši slevy nebo bylo následně ošizeno při účtování ceny vybraného zboží. Kontroly byly prováděny jak v klasických provozovnách, tak i v e-shopech, které nab...

2013: Prodejci tuhých paliv šidili

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 20. únor 2014)  V téměř polovině kontrol, provedených Českou obchodní inspekcí v roce 2013 u prodejců tuhých paliv, zjistili inspektoři porušení informačních povinností a zásad poctivosti prodeje. Nejčastěji prodávající neseznámili spotřebitele s cenou nabízených paliv, dále je poškodili tím, že nedodrželi stanovenou hmotnost objednávky a následně dodané palivo nesprávně účtovali. A v neposlední řadě používali váhy bez platného úředního ověření. Na 11 kusů neověřených měřidel byl vydán zákaz používání a v...

Pokuty „šmejdům“ přes 21 milionů

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 18. únor 2014)  Vyhodnocení celoroční kontrolní činnosti České obchodní inspekce, zaměřené na smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání, zejména na tzv. předváděcí akce, potvrdilo, že tato forma prodeje patřila v roce 2013 v České republice k nejproblémovějším. A to jak vzhledem k agresivitě některých prodejců či nabídce produktů sporné kvality, tak i vzhledem k vysoké míře společenské nebezpečnosti těchto podnikatelských aktivit. Přes veškeré předchozí informace a varování ČOI se tento rizikový...

Zimní sezóna bez sněhu a bez větších nedostatků

(Dílčí zpráva za 4. čtvrtletí 2013) (Praha, 13. únor 2014)  Počasí posledních tří měsíců roku 2013 ani na Vánoce nepřineslo horám očekávanou sněhovou nadílku, proto měly provozovny veřejného stravování, ubytovací zařízení i další služby orientované na zimní rekreační aktivity a sporty mnohem méně zákazníků, než tomuto období přísluší. Také kontrol České obchodní inspekce orientovaných na zimní turistickou sezónu bylo v horských střediscích méně než v předchozích letech a zjištěných nedostatků ještě méně porušení. Nejvíce jich zjistili inspekt...

2013: Nejakostních paliv v ČR méně

(Sledování jakosti pohonných hmot v roce 2013) (Praha, 11. únor 2013) Celoroční monitorování a průběžné i cílené kontroly trhu s pohonnými hmotami prováděné ČOI ve spolupráci s dalšími dozorovými orgány se pozitivně projevily v dalším, byť mírném snížení poměru nejakostních motorových paliv na trhu. V roce 2013 odebrala ČOI u čerpacích stanic celkem 2495 vzorků motorových paliv, z nichž 73, tj. 2,9 %, nevyhovělo požadavkům technických norem. Ve srovnání s rokem 2012 tedy poměr méně závažných odchylek od stanovené jakosti klesl. Závažné odchyl...

Třetina sběren vloni porušila povinnosti při výkupu odpadů

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha 6. únor 2014)  Celoroční akce České obchodní inspekce zaměřená na kontrolu dodržování povinností provozovateli výkupen druhotných surovin prokázala, že více než třetina z nich tyto povinnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy, porušuje. Oprávnění ČOI ke kontrole jsou v případě sběren vymezena zákonem o ochraně spotřebitele a částečně zákonem o odpadech, který dozoruje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Proto kontroly ČOI v roce 2013 probíhaly také ve spolupráci s ČIŽP nebo živnostenským...

PROSAFE: 68 % sekaček trávy nevyhovělo předpisům

(Brusel, 14. leden 2014)  Společná akce JA2011 právě dokončila testování 25 typů sekaček trávy. Dvě třetiny z testovaných výrobků nebyly v souladu se stanovenými  požadavky na bezpečnost. Výsledky testů těchto sekaček i dalších výrobků testovaných v rámci společné akce JA2011 budou zveřejněny na závěrečné konferenci akce dne 19. února 2014. Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):

Na trhu nejčastěji padělky Pokémon

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 4. únor 2014) Porušování práv duševního vlastnictví je dlouhodobý problém, s nímž se dozorové orgány na vnitřním trhu České republiky potýkaly i v roce 2013. Vzhledem k trvalému zájmu spotřebitelů, zejména zahraničních, o levné padělky výrobků známých značek a kopie audio a videonosičů, je stále dost podnikavců, kteří se snaží tuto poptávku uspokojit. Nezastaví je ani časté kontroly, ani dlouhodobé monitorování velkých tržišť, která jsou stále největším odbytištěm tohoto zboží. Neodradí je ani mnohamil...
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena