Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.12.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 11. 2021 (čj. ČOI 145406/21/3000) týkající se kontroly na tržnici Hatě dne 25. 8. 2021, poskytnutí seznamu osob, jimž bylo zajištěno zboží z důvodu podezření z porušování práv duševního vlastnictví a poskytnutí seznamu zajištěného zboží s uvedením ochranné známky. Žadateli byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a odeslány  elektronicky datovou schránkou dne 24. 11. 2021 – čj. ČOI 150089/21/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 30.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 145199/21/1000 ze dne 14. 11. 2021 týkající se podání žadatele, které je vedeno pod čj. ČOI 111301/21/1000. Žadateli bylo sděleno, že vyjádření ČOI mu již bylo posláno 16. 11. 2021 a je mu znovu na základě žádosti zasláno. Žadateli byla odpověď odeslána v listinné podobě dne 18. 11. 2021 –  čj. ČOI 146855/21/1000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 24.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené  dne 14. 11. 2021 – čj. ČOI 145258/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Sapeli, a. s. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 16. 11. 2021 pod čj. ČOI 145792/21/2000.

Dopis je dostupný ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 11. 2021 (sp.zn. ČOI 142224/1277/30/21) týkající se výsledku šetření osobních ochranných prostředků (respirátory FFP2) u spol. TEX – TECH.  Žadateli bylo sděleno, že kontrolou bylo zjištěno porušení právní povinnosti uvedené v čl. 16 a čl. 17 odst. 3 nařízení o osobních ochranných prostředích, což nasvědčuje spáchání přestupku ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. a) zákona o posouzení shody. Na základě vymezených kontrolních zjištění bude se spol. TEX –TECH zahájeno správní řízení pro porušení zákona o posouzení shody. S ohledem na počet i v současné době nadále probíhajících kontrol  s uvedenou společností a s ohledem na požadavek procesní ekonomie spočívající v jejich projednání v rámci společného  řízení, nelze výsledek tohoto řízení v tuto dobu předjímat.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 16. 11. 2021 – čj. ČOI 145026/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 10. 2021 (čj. ČOI 137665/21/3000) týkající se kontrol u společnosti Envona, s.r.o. Informace byla žadateli zaslána jako listovní zásilka  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 11. 2021 – čj. ČOI 144096/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 11. 2021 (čj. ČOI 141053/21/0100) týkající se příspěvku na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění. Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 11. 2021 – čj. ČOI 142574/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 16.11.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 126211/21/2700 ze dne 9. 11. 2021 týkající se kontroly a uložené sankce  podnikateli (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 11. 2021 –  čj. ČOI 143769/21/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.11.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 10. 2021 (čj. ČOI 135239/21/2700) týkající se správních řízení se společností Vodafone Czech Republic, a.s. a Internet Mall, a.s.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 11. 2021 – čj. ČOI 138522/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 08.11.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 139333/21/2700 ze dne 2. 11. 2021 týkající se kvality benzínu na benzínové stanici bez obsluhy v Pardubicích.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 2. 11. 2021 –  čj. ČOI 139623/21/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2021 (sp. zn. ČOI 1137/30/21) týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Brně za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 81276/21/3000 ze dne 28. 6. 2021, k němuž poskytl i druhoinstanční rozhodnutí vydané ústředním inspektorátem dne 30. 9. 2021, čj. ČOI 125376/21/0100/Bal/Št.
Žadateli byly dokumenty zaslány elektronicky dne 12. 10. 2021 – čj. ČOI 127878/21/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 18.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 116807/21/1000 ze dne 9. 9. 2021 týkající se poskytnutí kopie dokumentu, jímž byla zamítnuta reklamace žadatele. V souladu s ust. § 11 odst. 3 ZSPI se informace, kterou získal povinný subjekt, (inspektorát), od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránicí je před zveřejněním nebo zneužitím, neposkytuje. Jediná možnost, kdy lze informaci tohoto typu poskytnout, je vyžádat si k tomu souhlas třetí osoby, která tuto informaci poskytla inspektorátu. Proto byl dotčený prodejce dne 10. 9. 2021 požádán inspektorátem o vydání tohoto souhlasu. Souhlas nebyl prodejcem vydán a tak požadovaná informace nemohla být žadateli poskytnuta. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta.  Žadateli bylo rozhodnutí odesláno datovou schránkou  6. 10. 2021 –  čj. ČOI 128209/21/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123114/21/0100 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí, které vydala Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát za posledních 5 let za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 10. 2021 –  čj. ČOI 125951/21/0100.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 14.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123005/21/2400 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 160428/20/2400/0310/20/R/PL/St ze dne 2. 12. 2020. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 10. 2021 –  čj. ČOI 127805/21/2400.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2021 (sp.zn. ČOI 124685/30/21) týkající se šetření u spol. České Kormidlo, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 6. 10. 2021 – čj. ČOI 127939/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2021 (čj. ČOI 125332/21/2700) týkající se sdělení, zdali diskriminace zákazníka spočívající ve dvojích cenách za prodej parkovací karty na parkovišti v majetku města pro občany a pro úředníky města, spadá do věcné působnosti České obchodní inspekce. Žadateli bylo sděleno, že v případném podání je potřeba  popsat konkrétní případ, který  bude nutné posoudit a vyhodnotit, zdali se skutečně jedná o protiprávní jednání spadající do věcné působnosti ČOI nebo jiného orgánu (např. krajského úřadu). Informace byla žadateli zaslána elektronicky  dne 7. 10. 2021 – čj. ČOI 127133/21/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123886/21/1000 ze dne 24. 9. 2021 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaného vůči společnosti Českomoravský realitní fond, a.s. Předmětné rozhodnutí  s uložením sankce ve výši 10 000, – Kč za porušení povinnosti spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění  (reklamace), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, bylo žadateli poskytnuto v anonymizované podobě.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 4. 10. 2021 –  čj. ČOI 126676/21/1000.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 9. 2021 – čj. ČOI 123027/21/2000 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce za prodej nekvalitní pohonné hmoty s porušením kvalitativního parametru oxidační stability vydaných příslušným inspektorátem. Vzhledem k tomu, že inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina nevydal v předmětné záležitosti žádné rozhodnutí o uložení sankce, a tudíž požadovanou informaci nemá k dispozici, byla žádost v souladu s ustanovením  § 15 odst. 1 ZSPI rozhodnutím odmítnuta. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti  bylo žadateli zasláno elektronicky datovou schránkou dne 4. 10. 2021 pod čj. ČOI 126530/21/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 21. 9. 2021 čj. ČOI 121976/21/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené Českou obchodní inspekcí za porušení některých práv duševního vlastnictví, konkrétně nedovolené napodobeniny ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) bod 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v rozmezí od 250 000, – Kč do 350 000, – Kč v době od 1. 1. 2018 do dne podání žádosti.  Žadateli bylo poskytnuto 8 rozhodnutí  v anonymizované podobě.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2021 – čj. ČOI 126843/21/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 11.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123248/21/1000 ze dne 23. 9. 2021 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Praze za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát nevydal žádné takové  rozhodnutí. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 1. 10. 2021 –  čj. ČOI 123464/21/1000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 11.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123192/21/2200 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 80209/19/2200 ze dne 14. 6. 2019, které nabylo právní moci dne 24. 7. 2019. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 10. 2021 –  čj. ČOI 126539/21/2200.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.10.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 123037/21/2700 ze dne 23. 9. 2021 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce za prodej nekvalitní pohonné hmoty s porušením kvalitativního parametru oxidační stability.  
Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 9. 2021 pod čj. ČOI 124318/21/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 06.10.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 20. 9. 2021 – čj. ČOI 120792/21/2000 týkající se poskytnutí 5 pravomocných rozhodnutí s udělením pokuty za přestupek podle § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a 5 pravomocných rozhodnutí s udělením pokuty za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a to pro porušení povinnosti dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 9. 2021 pod čj. ČOI 124611/21/2000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 21.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 113226/21/2400  ze dne 2. 9. 2021 týkající se šetření u společnosti  PEDDY Group s.r.o. z důvodu nespolupráce při řízení ADR. 
Žadateli byly informace zaslány elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 14. 9. 2021 – čj. ČOI 117926/21/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 8. 2021 – čj. ČOI 112323/21/0100  týkající se diskriminace ze strany obce jako provozovatele vlastního sportovního areálu spočívající ve stanovení dvojích cen pro občany hlášené v obci a ostatní.
Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení   ZDE   ve formátu PDF) dne 14. 9. 2021 – čj. ČOI 115951/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 20.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 116711/21/2700 ze dne 9. 9. 2021 týkající se zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci řízení s podnikatelem (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 9. 2021 –  čj. ČOI 116840/21/2700.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 8. 2021 (čj. ČOI 11845/21/0100) týkající se šetření činnosti podnikatelů ve věci nabízení LED žárovek spotřebitelům jako dárek „zdarma“.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 9. 2021 – čj. ČOI 115934/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 15.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 113885/21/2700 ze dne 2. 9. 2021 týkající se výsledku správního řízení zahájeného na základě podání žadatele. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že správní řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno. Žadatel byl informován, že po ukončení řízení lze požádat o informace znovu.  Rozhodnutí bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 7. 9. 2021 pod čj. ČOI 114683/21/2700.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 113890/21/2700 ze dne 2. 9. 2021 týkající se sankce uložené společnosti Na pergole, s.r.o. Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  6. 9. 2021 pod čj. ČOI 114634/21/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 8. 2021 (čj. ČOI 110845/21/3000) týkající se kontroly u spol. Moje RC s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2021 – čj. ČOI 112506/21/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 31. 8. 2021 (sp.zn. ČOI 637/30/21) týkající se šetření u spol. České Kormidlo, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 9. 2021 – čj. ČOI 113515/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2021 (čj. ČOI 108829/21/0100) týkající se kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele, v čem porušení spočívalo a výše sankce, a to za rok 2020. Žadateli byl poskytnut soubor s přehledem uložených sankcí, jejich výší, datem nabytí právní moci, výčtem porušení ZOS, datem kontroly a označením kontrolovaného subjektu.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 1. 9. 2021 – čj. ČOI 112395/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.09.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 8. 2021 (sp.zn. ČOI 43/30/21) týkající se kontroly u podnikatele (fyzická podnikající osoba) a výše uložené sankce za porušení zákona o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 31. 8. 2021 – čj. ČOI 112347/21/3000.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 02.09.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 107800/21/2700 ze dne 19. 8. 2021 týkající se výsledků šetření webového portálu www.s-drazby.cz provozovaného společností Centrum aukcí.cz s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 8. 2021 –  čj. ČOI 109105/21/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2021 (čj. ČOI 102250/21/0100) týkající se poskytnutí organizační struktury ČOI a telefonických a emailových kontaktů na zaměstnance ČOI. Žadateli byly poskytnuty: organizační schéma ČOI a telefonické a emailové kontakty na vedoucí zaměstnance a sektretariáty inspektorátů a pracoviště ústředního inspektorátu.  Žadatel byl také informován o tom, že požadované a poskytnuté informace jsou zveřejněny na webu ČOI v příslušných sekcích. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 20. 8. 2021 – čj. ČOI 106491/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 6. 8. 2021 (čj. ČOI 102444/21/0100) týkající se zákazu prodeje pohonných hmot. Žadateli bylo sděleno, že zákaz prodeje pohonných hmot byl vydán u 7 subjektů. Z toho čtyři pravomocná rozhodnutí jsou již zveřejněna na webu ČOI, ve třech případech probíhá správní řízení. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 20. 8. 2021 – čj. ČOI 106662/21/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 27.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 3. 8. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 102896/21/4000 týkající poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  dne 17. 8. 2021 –  čj. ČOI 106465/21/4000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 24.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 100953/21/2200 ze dne 3. 8. 2020 týkají se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 17. 8. 2021 – 106415/21/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 7. 2021 (čj. ČOI 99037/21/0100) týkající se počtu podnětů, které podala spol. Mojmír Klas, s.r.o. na Českou obchodní inspekci ve věci kotvicích zařízení a zdali tato podání byla opodstatněná. Žadateli bylo sděleno, že uvedeným subjektem byla podána dvě podání a obě byla vyhodnocena jako neopodstatněná.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 13. 8. 2021 – čj. ČOI 101786/21/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 20.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 3. 8. 2021 – čj. ČOI 100755/21/2000 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 13. 8. 2021 pod čj. ČOI 104968/21/2000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 8. 2021 (čj. ČOI 101007/21/3000) týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2021 – čj. ČOI 104122/21/3000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 19.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 100883/21/1000 ze dne 3. 8. 2021 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 8. 2021 –  čj. ČOI 104593/21/1000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 19.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 100753/21/2400 ze dne 3. 8. 2021 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb. 
Žadateli byly informace zaslány elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 8. 2021 – čj. ČOI 103927/21/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 8. 2021 (čj. ČOI 99551/21/0100) týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2021  do 30. 6. 2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení  ZDE  a  ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 8. 2021 – čj. ČOI 102168/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.08.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti  sp.zn. ČOI 875/30/21 týkající se výsledku šetření u spol. ATJ Energo, s.r.o.  Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 9. 8. 2021 – čj. ČOI 101829/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 7. 2021 (čj. ČOI 87856/21/0100) týkající se počtu kontrol ČOI a Inspektorátu Středočeský a Hl. m. Praha v letech 2018, 2019 a v období 1.1.2020 – 30. 9. 2020. Další dotazy se týkaly specifických dat, jako např. rozdělení kontrol provedených na základě podání fyzických nebo právnických osob,  jaký je podíl kontrolovaných  osob podnikajících v prvním roce činnosti, počet podání na jejichž podnět byla kontrola ukončena sankcí a to v rozdělení u fyzických a právnických osob aj. Žadateli byly sděleny informace o počtu kontrol, o počtu kontrol na základě podnětu, o počtu sankcí a jejich průměrné výši celkově za ČOI a za Inspektorát ČOI Středočeský a Hl. m. Praha podle let. Žádost byla odmítnuta v částech, kdy ČOI nedisponuje statistickými údaji ve struktuře požadované žadatelem. 
Informace byla žadateli zaslána poštou jako listovní zásilka dne 16. 7. 2021 – čj. ČOI 92066/21/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 23.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 91904/21/1000 ze dne 30. 6. 2021 týkající se informace o  tom, kdo podal podání na žadatele.  Žadateli byla informace poskytnuta. Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka poštou  dne 15. 7. 2021 –  čj. ČOI 91904/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 6. 2021 (čj. ČOI 82862/21/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí k řízením vedeným se šesti společnostmi definovanými žadatelem. Řízení byla vedena se dvěma společnostmi (Pears Health Cyber, s.r.o. a Notino, s.r.o.) a žadateli byly poskytnuty anonymizované příkazy o uložení sankce. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 2. 7. 2021 – čj. ČOI 83977/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.07.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2021 (sp.zn. ČOI 710/30/21) týkající se výsledku šetření osobních ochranných prostředků (respirátory FFP2) na základě předchozího podání žadatele. Žadateli bylo sděleno, že inspektorát u některých daných výrobků již kontrolu dokončil a v současnosti probíhá ve věci správní řízení, jehož výsledek nelze předjímat. Dále byl žadatel informován, že u některých typů výrobků nebyla dosud kontrola ukončena.  Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 29. 6. 2021 – čj. ČOI 86810/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.06.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 1. 6. 2021 (čj. ČOI 73970/21/0100) týkající se kontroly u společnosti Trio Zlín OOPP, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti byla zahájena kontrola v lednu tohoto roku a byly zjištěny nedostatky ve vydaných EU prohlášení ke kontrolovanému výrobku. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 16. 6. 2021 – čj. ČOI 80312/21/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.06.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 25. 5. 2021 (čj. ČOI 71728/21/0100) týkající se stavu šetření ve věci oznámení o nebezpečném výrobku. Žádost byla podle ust. § 11 odst. 3 ZSPI rozhodnutím odmítnuta, protože žadatel požadoval informace, které povinný subjekt získal od třetí osoby v průběhu provádění kontrolní činnosti. Nejedná se tak o informace, které vznikly činností povinného subjektu. Dále byly požadovány informace, které povinný subjekt nemá k dispozici a tak bylo jejich poskytnutí rozhodnutím odmítnuto dle ust. § 3 odst. 3 ZSPI a ust. § 2 odst. 4 ZSPI. Rozhodnutí o odmítnutí bylo žadateli zasláno elektronicky datovou schránkou dne 9. 6. 2021 – čj. ČOI 77387/21/0100.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 16.06.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 71099/21/1000 ze dne 24. 5. 2021 týkající se vyřízení podání žadatele a poskytnutí protokolu o kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 9. 6. 2021 –  čj. ČOI 77824/21/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 5. 2021 (sp.zn. ČOI 64038/21/3000) týkající se poskytnutí informace o kontrole společnosti OsmoDry.cz, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 18. 5. 2021 – čj. ČOI 67824/21/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 25.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti resp. podání ze dne 25. 5. 2020 a 8. 9. 2020 (sp.zn. ČOI 592/30/20) týkající se výsledku správního řízení k podnikající fyzickou osobou. Odpověď na podání žadatele byla následně poskytnuta v režimu ZSPI. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 5. 2021 – čj. ČOI 46463/21/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 4. 2021 (čj. ČOI 59995/21/0100) týkající se počtu kontrol a uložených sankcí spol. Aures Holdings, a.s. (dříve AAA Auto International, a.s.). Žadateli bylo sděleno, že bylo od roku 2015 do současnosti provedeno 52 kontrol, z toho 11 kontrol se zjištěním v celkové výši 1 416 000 Kč. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 5. 2021 – čj. ČOI 61818/21/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 21.05.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 62719/21/2700 ze dne 6. 5. 2021 týkající se kontroly u čerpací stanice Eurobit a výsledku u odebraného vzorku motorové nafty Diesel Zero.
Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  13. 5. 2021 pod čj. ČOI 65527/21/2700.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 19.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 58943/21/2700 ze dne 28. 4. 2021 týkající se informace, zdali osoby, které podali podání týkající se žadatele, byli podnikatelé či zda jednali za právnickou osobu – podnikatele, případně zdali mají vazby na podnikatele, tj. na subjekt podnikající v distribuci, dovozu  anebo výrobě zdravotnických ochranných pomůcek, včetně sortimentu souvisejícího s respirátory a ochranou dýchacích cest. K první části žádosti byly poskytnuty oznamovatelé podnětů, kteří poskytli souhlas se sdělením údajů kontrolované osobě ve smyslu požadavku ust. § 11 odst. 2 písm. a) ZSPI. Druhá část žádosti, tedy informace o tom, zdali oznamovatelé mají vazby na podnikatele, kteří se podílejí na distribuci, dovozu nebo výrobě dotčeného sortimentu, byla rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla odpověď a rozhodnutí o zamítnutí žádosti odesláno datovou schránkou dne 12. 5. 2021 –  čj. ČOI 63804/21/2700.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 14.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď resp. rozhodnutí k žádosti čj. ČOI 56897/21/1000 ze dne 26. 4. 2021 týkající se informace, kdo podepsal podání na firmu, kterou žadatel zastupuje. Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) ZSPI povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Toto ustanovení zcela dopadá na informaci, kterou v žádosti požadujete, proto bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Žadateli bylo rozhodnutí o zamítnutí žádosti odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 6. 5. 2021 –  čj. ČOI 62261/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 4. 2021 (čj. ČOI 54961/21/0100) týkající se osobních ochranných prostředků a podmínek pro jejich uvádění na trh v ČR v době nouzového stavu v roce 2020. Dále byl žadateli poskytnut seznam 26 subjektů, kterým bylo uděleno povolení uvedení OOP na trh v roce 2020. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 4. 5. 2021 – čj. ČOI 59069/21/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 28. 4. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 45269/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce fyzické podnikající osobě a to na základě podnětu podaného v lednu 2021 žadatelem. Žadateli bylo sděleno, že podnikateli bylo zasláno oznámení o zahájení kontroly se zaměřením na dodržování povinností stanovených prodávajícímu vůči spotřebiteli zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oslovený podnikatel na dvě zákonné výzvy nereagoval a nesplnil tak povinnost stanovenou v § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Tím naplnil skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o kontrole. Za toto porušení byla podnikateli v postavení obviněného uložena pokuta ve výši 20 000, – Kč. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 29. 4. 2021 – čj. ČOI 59208/21/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 4. 2021 (čj. ČOI 53349/21/0100) týkající se šetření u společnosti Good Mask, s.r.o. Informace o kontrolách společnosti byly žadateli poskytnuty. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 30. 4. 2021 – čj. ČOI 56030/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 4. 2021 (čj. ČOI 57506/21/0100) týkající se zaslání anonymizovaného rozhodnutí ČOI, Ústředního inspektorátu, které bylo vydáno v řízení k odvolání proti rozhodnutí ČOI, Inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ze dne 18. ledna 2021 (čj. ČOI 7826/21/3000/R/AF, sp. zn. 404/30/20) týkající se diskriminace spotřebitele na základě romského původu (§ 6 zákona o ochraně spotřebitele) a kterým zmíněný inspektorát udělil podnikateli (realitní kanceláři) pokutu ve výši 30 000 Kč. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 30. 4. 2021 – čj. ČOI 57581/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 4. 2021 (čj. ČOI 57419/21/0100) týkající se společnosti NaturaMed Pharmaceutical, s.r.o. Vzhledem k tomu, že ČOI nemá ve vztahu k této společnosti žádné kontrolní pravomoci, byla žádost dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) odložena. Pravomoc v oblasti prodeje doplňků stravy náleží Státní zemědělské a potravinářské inspekci, o čemž byl žadatel informován. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 30. 4. 2021 – čj. ČOI 57595/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 03.05.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 4. 2021 (čj. ČOI 54251/30/21) týkající se zaslání kopie protokolu o kontrole, na jehož základě byl vyřízen podnět žadatele. Požadovaný dokument byl poskytnut.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 27. 4. 2021 – čj. ČOI 57637/21/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 29.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 54497/21/1000 ze dne 19. 4. 2021 týkající se vyřízení jeho podání upozorňující na používání nekalých obchodních praktik e-shopu ochrannerousky.cz. Žadateli bylo sděleno, že šetření tohoto e-shopu nebylo dosud ukončeno a o jeho výsledku bude žadatel následně informován.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 4. 2021 –  čj. ČOI 55801/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 23. 3. 2021 (čj. ČOI 42190/21/0100) týkající se kontrol osobních ochranných pomůcek a informací týkajících se podmínek uvedení těchto výrobků na trh. Žadateli byly požadované informace poskytnuty včetně přehledu subjektů, kterým bylo v roce 2020  umožněno uvedení výrobku na trh. Lhůta pro zpracování odpovědi byla dne 7. 4. 2021 prodloužena dle ust. § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI a odpověď byla žadateli odeslána dne 19. 4. 2021 jako listovní zásilka pod čj. ČOI 14356/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 3. 2021 (sp.zn. ČOI 381/30/21) týkající se kontroly u společnosti Tex-Tech. Žadateli bylo sděleno, že u společnosti probíhají tři kontroly, které nejsou zatím dokončeny a pokud se prokáže porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce, bude věc řešena ve správním řízení.     
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 4. 2021 – čj. ČOI 51113/21/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 19.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 4. 2021 (sp.zn. ČOI 43/30/21) týkající se výsledku správního řízení k podnikající fyzickou osobou.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 4. 2021 – čj. ČOI 48828/21/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 16.04.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 134188/20/2700 ze dne 5. 4. 2021 týkající se poskytnutí  rozhodnutí v řízení se  spol. JIP východočeská, a.s. Žadateli bylo rozhodnutí poskytnuto.
Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou 9. 4. 2021 pod čj. ČOI 49367/21/2700.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 14.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 45813/21/1000 ze dne 30. 3. 2021 týkající se vyřízení podání na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Žadateli bylo sděleno, že šetření nebylo dosud ukončeno.  
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 7. 4. 2021 –  čj. ČOI 48176/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 3. 2021 (čj. ČOI 32719/21/0100) týkající se kontrol osobních ochranných prostředků sloužících k ochraně dýchacích cest. Vzhledem k náročnosti zpracování podkladů byla dne 18. 3. 2021 prodloužena lhůta pro poskytnutí odpovědi s  odkazem na § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI. Žadateli bylo nad rámec povinností ZSPI poskytnuto vysvětlení týkající se režimu uvádění OOP na trh upraveného v Doporučení Komise (EU) ze dne 13. března 2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem Covid-19. Žadateli bylo dále mimo jiné sděleno, že ČOI vydala povolení celkem na 41 typů /šarží OOP dýchacích cest a 26 hospodářským subjektům k uvedení OOP na trh. Dále bylo žadateli sděleno, že na základě žádosti podané po datu 15. 6. 2020 nevydala ČOI žádnou výjimku umožňující uvádění OOP dýchacích cest podle Doporučení na trh.    
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 26. 3. 2021 – čj. ČOI 35961/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.04.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 3. 2021 (sp.zn. ČOI 351/30/21) týkající se poskytnutí rozhodnutí o uložení sankce spol. VITOM reality a finance v.o.s.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2021 – čj. ČOI 44659/21/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 06.04.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 19916/21/2700 ze dne 11. 3. 2021 týkající se opatření ČOI přijatých k zamezení šíření nákazy nemoci Covid-19.
Odpověď byla žadateli poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  25. 3. 2021 pod čj. ČOI 42997/21/2700.

 

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 01.04.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 134188/20/2700 ze dne 21. 3. 2021 týkající se sankce uložené spol. JIP východočeská.
Odpověď byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE  ve formátu PDF)  26. 3. 2021 pod čj. ČOI 43416/21/2700.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 31.03.2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 19916/21/2700 ze dne 18. 2. 2021 týkající se oznamovatele podnětu ke kontrole. Žádost byla podána ústně do protokolu – úředního záznamu. Poskytnutí informace bylo částečně odmítnuto.
Odpověď a rozhodnutí o odmítnutí žádosti  byly odeslány elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE a  ZDE  ve formátu PDF)  23. 3. 2021 pod čj. ČOI 40414/21/2700 a čj. ČOI 40413/21/2700.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 26.03.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 15. 3. 2021 – čj. ČOI 37691/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Sapeli, a. s.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 19. 3. 2021 pod čj. ČOI 39906/21/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.03.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 4. 3. 2021 (čj. ČOI 33282/21/0100) týkající se zřízených příspěvkových organizací povinného subjektu, významných veřejných zakázek uzavřených v roce 2020, dodržování transparentnosti aj.  
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení   ZDE ve formátu PDF) dne 17. 3. 2021 – čj. ČOI 35961/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.03.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 23. 2. 2021 evidované pod čj. ČOI 28287/21/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2020.  Žadateli byly poskytnuty informace o výši hrubého platu ředitelů inspektorátů včetně odměn v anonymizované podobě. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 3. 2021 – čj. ČOI 28780/21/0100.    

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.03.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 24. 2. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 163263/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce fyzické podnikající osobě a to na základě podnětu podaného v roce 2021 žadatelem. Žadateli bylo sděleno, že uvedené podnikající osobě byla uložena sankce ve výši 2 000, – Kč za porušení § 13 ZOS (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a za porušení § 19 odst. 3 ZOS. Za přestupky byla podnikateli uložena sankce formou příkazu namístě dne 5. 1. 2021, kdy nabylo právní moci rozhodnutí a pokuta byla v plné výši uhrazena také téhož dne.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 2. 3. 2021 – čj. ČOI 31485/21/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.03.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 2. 2021 (čj. ČOI 24360/21/3000) týkající se vydaných rozhodnutí inspektorátu k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele vztahujících se k diskriminačnímu jednání.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení   ZDE  ve formátu PDF) dne 1. 3. 2021 – čj. ČOI 29809/21/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 01.03.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 11. 2. 2021 – čj. ČOI 22040/21/2000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Jiří Souček, s.r.o. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 22. 2. 2021 pod čj. ČOI 26400/21/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 2. 2021 (čj. ČOI 8916/21/2700) týkající se společnosti Centrum aukcí a řízení ADR.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 18. 2. 2021 – čj. ČOI 24720/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2021 (čj. ČOI 17918/21/0100) týkající se počtu stížností spotřebitelů na společnost Signal nábytek v posledních 6 měsících. Žadateli bylo sděleno, že na společnost bylo podáno pouze několik podání, týkajících se většinou nevyřízení reklamace nebo se spotřebitelé dotazovali na radu, jak postupovat v případě nespokojenosti s touto společností.    
Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 18. 2. 2021 – čj. ČOI 24611/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 5. 2. 2021 (čj. ČOI 18248/21/2400) týkající se poskytnutí rozhodnutí a kasační stížnosti proti třem rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě. Informace byly žadateli zaslány elektronicky datovou schránkou dne 17. 2. 2021 – čj. ČOI 23386/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2021 (čj. ČOI 20619/21/0100) týkající se sankce uložené žadateli.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 17. 2. 2021 – čj. ČOI 23475/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2021 (čj. ČOI 20618/21/0100) týkající se sankce uložené žadateli.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 17. 2. 2021 – čj. ČOI 23473/21/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 15. 1. 2021 čj. ČOI 7541/21/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci se všemi inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 29. 1. 2021 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 13584/21/0100. Částka byla uhrazena dne 3. 2. 2021. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 229 dokumentů.
Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 12. 2. 2020 – čj. ČOI 21153/21/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 19.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 1. 2021 (sp.zn. ČOI 16612/30/21) týkající se výsledku správního řízení se spol. Remoraid, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že v současnosti je rozhodnutí inspektorátu nepravomocné, protože společnost podala odvolání. Rozhodnutí v odvolacím řízení bude k dispozici nejpozději do dvou měsíců a po vydání konečného rozhodnutí bude žadatel o výsledku řízení informován.
Žadateli byla odpověď zaslána poštou jako listovní zásilka  9. 2. 2021 – čj. ČOI 20015/21/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 10.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 14196/21/1000 ze dne 25. 1. 2021 týkající se kontrol na čerpací stanici  Suvorova  21, Nový Jičín 741 01.
Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako doporučená zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 2. 2021 –  čj. ČOI 16436/21/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2021 (čj. ČOI 13908/21/0100) týkající se kontrol prodeje produktů obsahujících kanabidiol či povolené množství látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nemá pravomoci v oblasti těchto výrobků, byla žádost v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena. O odložení žádosti byl žadatel informován a byla mu poskytnuta informace, na který úřad se lze obrátit. Informace o odložení žádosti byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 2. 2. 2021 – čj. ČOI 14356/21/0100.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 10.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 9945/21/2400 ze dne 20. 1. 2021 týkající se likvidace zabaveného zboží porušujícího ochrannou známku společnosti LRC Products Limited. Zničení výrobku porušujícího některá práva duševního vlastnictví bylo provedeno na základě rozhodnutí o zabrání a zničení výrobku ve smyslu ust. § 7b odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Zničení proběhlo 23. 5. 2019  rozdrcením v drtičce a překrytím vrstvou komunálního odpadu s následným uhutněním na skládce komunálního odpadu společnosti Celio a. s. Most.   
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 1. 2. 2021 –  čj. ČOI 15848/21/2400.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 09.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 9935/21/2400 ze dne 20. 1. 2021 týkající se likvidace zabaveného zboží porušujícího ochrannou známku společnosti LRC Products Limited. Zničení výrobku porušujícího některá práva duševního vlastnictví bylo provedeno na základě rozhodnutí o zabrání a zničení výrobku ve smyslu ust. § 7b odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Zničení proběhlo 31. 1. 2018  rozdrcením v drtičce a překrytím vrstvou komunálního odpadu s následným uhutněním na skládce komunálního odpadu společnosti Celio a. s. Most.   
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 1. 2. 2021 –  čj. ČOI 15651/21/2400.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 1. 2021 (sp.zn. ČOI 1777/30/20) týkající se výsledku správního řízení se spol. MDV-IMPORT, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 1. 2. 2021 – čj. ČOI 13279/21/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 08.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 8367/21/2400 ze dne 18. 1. 2021 týkající se likvidace zabaveného zboží porušujícího ochrannou známku společnosti Sanrio Company Ltd.  Zničení výrobku porušujícího některá práva duševního vlastnictví bylo provedeno na základě rozhodnutí o zabrání a zničení výrobku ve smyslu ust. § 7b odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Zničení proběhlo 20. 10. 2010  a 4. 8. 2011 rozdrcením v drtičce a překrytím vrstvou komunálního odpadu s následným uhutněním na skládce komunálního odpadu společnsoti Celio a. s. Most.   
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 1. 2. 2021 –  čj. ČOI 14965/21/2400.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 02.02.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 19. 1. 2021 a evidované pod sp. zn. ČOI 76556/20/4000 týkající se výsledku kontroly a uložení sankce fyzické podnikající osobě a to na základě podnětu podaného v roce 2020 žadatelem. Žadateli bylo sděleno, že uvedené podnikající osobě byla uložena sankce ve výši 2 000, – Kč za porušení § 14 odst. 1 ZOS (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), za porušení § 13 ZOS a porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik ve smyslu § 4 odst. 4 ve vazbě na § 5a odst. 1 ZOS.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 26. 1. 2021 – čj. ČOI 12439/21/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 15. 1. 2021 (čj. ČOI 6988/21/0100) týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti Bohemia Bike.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení   ZDE ve formátu PDF) dne 22 1. 2021 – čj. ČOI 10411/21/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 25.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 145992/20/2200 ze dne 2. 11. 2020 týkající se poskytnutí metodiky k odběru vzorků PHM. Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní dokument, byla žádost  podle ust. 11 odst. 1 písm. a) ZSPI rozhodnutím odmítnuta.  
Žadateli bylo rozhodnutí odesláno elektronicky datovou schránkou dne 19. 1. 2021 –  čj. ČOI 8797/21/2200.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 19.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (ZSPI) informaci k žádosti přijaté dne 30. 12. 2020 a evidované pod sp. zn. ČOI 1361/21/4000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Motoscoot, a.s. Žadateli bylo sděleno, že uvedená společnost se dopustila přestupku podle ust. § 54 odst. 4 písm. b) zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. V současné době pokračuje správní řízení v dané věci, rozhodnutí nebylo dosud vydáno. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 12. 1. 2021 – čj. ČOI 4558/21/3100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 18.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 171430/20/1000 ze dne 29. 12. 2020 týkající se řízení vedeném se společností K2T. Žadateli bylo sděleno, že se společností bylo vedeno mimosoudní řešení sporu s výsledkem, že prodávající nekomunikuje, a proto bylo toto řízení ukončeno. Dne 6. 1. 2021 bylo se společností K2T zahájeno inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha přestupkové řízení.  
Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako doporučená zásilka dne 11. 1. 2021 –  čj. ČOI 4249/21/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 12. 2020 (čj. ČOI 170955/20/0100) týkající se kontrol restaurací v Českých Budějovicích v době nouzového stavu. Žadatel požadoval informaci o důvodech a účelu kontroly, co bylo kontrolováno, datum zahájení a datum ukončení kontroly. Žadateli bylo sděleno, že v době nouzového stavu bylo v roce 2020 v Českých Budějovicích kontrolováno 10 subjektů provozujících restaurace na základě kompetencí daných zákonnými  ustanoveními (zákon o ČOI, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně zdraví, zákon o kontrole aj.), popis kontroly u každého subjektu, datum zahájení a ukončení kontroly. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 1. 2021 – čj. ČOI 171961/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 169595/20/0100 ze dne 20. 12. 2020 týkající se poskytnutí  rozhodnutí o uložení sankce při kontrolách autobazarů. Žadateli byla poskytnuta 3 rozhodnutí v anonymizované podobě – sankce uložené společnosti Aures Holdings a Auto Diskont.  
Žadateli byly požadované dokumenty zaslány datovou schránkou dne 4. 1. 2021 – čj. ČOI 171814/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.01.2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 7. 12. 2020 (čj. ČOI 163542/20/0100) týkající se kontrol restaurací v době nouzového stavu. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 21. 12. 2020 – čj. ČOI 164882/20/0100.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 31.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 167637/20/2000 ze dne 15. 12. 2020 týkající se poskytnutí informací ke kontrole tepelného čerpadla Schlieger Kompakt Air  Economy 15. Žadateli bylo sděleno, že toto čerpadlo nebylo předmětem dozoru ze strany ČOI.
Žadateli byla informace odeslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 12. 2020 –  čj. ČOI 169757/20/2000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 30.12.2020

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 163339/20/2700 ze dne 7. 12. 2020 týkající se uložené sankce společnosti Bennet cz, s.r.o.
Informace byla odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení ZDE ve formátu PDF)  23. 12. 2020 pod čj. ČOI 170654/20/2700.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 28.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené ze dne 14. 12. 2020 – čj. ČOI 166441/20/2000 týkající se výsledku správního řízení vedeného s firmou Sapeli. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 16. 12. 2020 pod čj. ČOI 166642/20/2000.

 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 23.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 153463/20/2200 ze dne 16. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Plzeňský  a Karlovarský v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky datovou schránkou dne 14. 12. 2020 –  čj. ČOI 166739/20/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 12. 2020 (čj. ČOI 165954/20/0100) týkající se informace o řízeních vedených za porušení zákona č. 100/2004 Sb., týkající se obchodování s ohroženými druhy.  Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemá Česká obchodní inspekce žádné dozorové pravomoci, byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena a žadatel byl o této skutečnosti informován.
Informace o odložení žádosti byla odeslána elektronicky dne 16. 12. 2020 – čj. ČOI 166027/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 11. 2020 (čj. ČOI 153162/20/0100) týkající se aktualizovaných informací k osobním ochranným pomůckám a udělení povolení k jejich uvedení na trh. Žadateli byl poskytnut aktualizovaný přehled subjektů a osobních ochranných pomůcek, jimž byly uděleny výjimky pro uvedení na trh po dobu potřebnou pro provedení posouzení shody. Vzhledem k tomu, že bylo nutné soustředit informace ze všech inspektorátů ČOI, byla dne 1. 12. 2020 lhůta pro vyřízení žádosti dle § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI prodloužena.   
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky dne 11. 12. 2020 – čj. ČOI 157616/20/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2020 (čj. ČOI 156273/20/0100) týkající se kontrol restaurací v době nouzového stavu.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 7. 12. 2020 – čj. ČOI 157551/20/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 11.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti vedené pod sp.zn. ČOI 157621/20/2000 ze dne 25. 11. 2020 týkající se poskytnutí výsledku správního řízení se spol. Vlatavapark, s.r.o. a dokumentace k tomuto šetření. Žadateli byly poskytnuty dokumenty, jejichž původcem je povinný subjekt, a to Oznámení o zahájení kontroly, Výzva k součinnosti a Protokol o kontrole. Dokumenty, které v rámci kontroly získal  povinný subjekt od třetí strany, nebyly žadateli  v souladu s § 11 odst. 3 ZSPI poskytnuty a žádost byla v této části rozhodnutím odmítnuta.
Žadateli byly dokumenty včetně rozhodnutí o odmítnutí části žádosti poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky datovou schránkou dne 4. 12. 2020 –  čj. ČOI 161820/20/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.12.2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2020 (čj. ČOI 156272/20/0100) týkající se kontrol restaurací a provozoven rychlého občerstvení v oblasti požární bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že ČOI není dozorovým orgánem v oblasti požární bezpečnosti, byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena a žadatel byl o této skutečnosti informován.
Informace o odložení žádosti pro nepříslušnost byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 30. 11. 2020 – čj. ČOI 157548/20/0100.